Výstupy a doporučení léčení 2016

Před měsícem proběhl v Nasavrkách republikový seminář léčitelů (včel). Zde je stručný obsah toho, co se projednávalo a přednášelo.
Zhroucení včelstva je komplex příčin. V USA nastává u 70 % včelstev, rovněž i v západní Evropě a způsobuje to.
Varoaza a s ní související nemoci nosema atd. Klíště přenáší virová onemocnění.
Změna životních podmínek – monokultury, špatná, jednostranná výživa.
Suchý rok např. 2015 nic nekvetlo
Modifikované rostliny.
Nové pesticidy. – úhyn včel mimo úl – ztráta orientace.
Znečištěné vody
Antibiotika – včela je uloží do zásob –streptonicin 3 roky, med z Ukrajiny
Málo druhů pylu – včela a larvy potřebují rozmanitou stravu, kterou monokultury neumožní.

Varoaza
v době rozvoje je 16 – 20 000 brouků v úlu Nenechat přemnožit, včasné léčení
Zalétávání včel. Genetickými rozbory bylo zjištěno, že pouze 40 % včel je v úlu původních Slabší včelstva – loupež. Silné včelstvo přinese 400 – 500 kífšťat za den.
Nesprávné léčení. Poddávkování anebo předávkování léčiv. Fumigace v září – prosinci, nátěr plodu v předjaří + fumigace. Účinnost u fumigace je 90 %. Účinnost dalších léčiv je přibližně 50 – 60 %. Další možností je kličkování matek.
Při nesprávném ošetření je efekt minimální a za 2 – 3 roky vzniká rezistence na léčiva. Dále je velká spotřeba léčiv. Při léčení jsou nutné podložky a jejích kontrola.
Nutnost odevzdávat na rozbor kvalitní vzorky měli.
Neorganizovaní včelaři, nehlášená stanoviště.

Hniloba plodu
šíří se rychleji než mor Z Polska, příhraniční oblasti. Turnov.
Šíření – potrava, plásty, nedezinfikované mezistěny, převoz včel. Spóry přežívají dlouho.

Mor včelího plodu
Spóry přežívají 60 let na včelařském materiálu – dřevo spálit, kov a umělá hmota louh, savo. Mezistěny se vyvařují na 1 hod při teplotě min117 stupňů.
Mor se šíří i medem. Stačí ohozená sklenice od medu do popelnice. V současné je době přes 300 ohnisek převážně Morava. Na okraji našeho okresu – Praha, Běchovice.

Zvápenatění plodu – účinná je kyselina mravenčí, vyvařit rámečky.

Nosema – existuje již nový druh. Výkaly – desinfekce dna louh, savo, nové plásty. Staré plásty zvyšují riziko všech nemocí.

Lesknáček úlový – výskyt Itálie. Došlo k tomu převozem včel z Afriky. Med je nepoužitelný.

Dále proběhly diskuze ohledně kvality medu i mezistěn, které se někde též falšují parafinem.
Vzhledem k současnému šíření včelích nemocí, hlavně moru, budou zvýšené a zpřísněné veterinární kontroly.

Od 1. 1. 2015 se změnil zákon o potravinách a veterinární zákon Změny zákona č. 139/2014 Sb. jsou v účinnosti od 1. 1. 2015
Ve Sbírce zákonů ČR vyšel 22. 7. 2014 zákon č. 139/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona o potravinách upravuje zejména:
• předmět úpravy zákona a základní pojmy,
• ustanovení § 3d, kterým se stanoví informační povinnost provozovatele potravinářského podniku.
• ustanovení § 6-9a týkajících se označování potravin,
• výkon dozoru,
• správní delikty,
• a v části druhé upravuje některá ustanovení veterinárního zákona.
Změna veterinárního zákona se týká
činnosti úředních veterinárních lékařů, inspektorů, provádění kontrol, auditů a pojmového upřesnění včela – včelstvo a to jak v části zabývající se pojmy, se kterými veterinární zákon pracuje, tak v části týkající se přemísťování zvířat, prodeje medu ze dvora a náhrad nákladů a ztrát v případech nebezpečné nákazy včel:
Konkrétně se jedná o tyto změny v pojmech včela-včelstvo (níže uvádím změnu ustanovení a současně úplné znění po této změně):
V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „a včely“ nahrazují slovy „, včely a včelstva“.
Pro účely tohoto zákona se rozumí hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely a včelstva,
V § 6 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 7 se slovo „včel“ nahrazuje slovem „včelstev“.
Není-li tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře přemísťováno, povinen vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje. Změna – již mimo území obce – z důvodu moru..
V § 27a odst. 1 písm. d) se slova „stanovišti včel“ nahrazují slovy „stanovišti včelstev“ a slova „stanoviště včel“ se nahrazují slovy „stanoviště včelstev“.
Chovatel může v malých množstvích prodávat med pocházející z vlastního chovu včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev; je-li med prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být označen jménem, příjmením a adresou bydliště chovatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvem a sídlem chovatele, jde-li o právnickou osobu, druhem medu podle jeho původu a údajem o jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti,
V § 70 odst. 1 se věta třetí nahrazuje větou „Jedná-li se o náhradu v případě nebezpečné nákazy včel, může být žádost podána nejdříve první den následující po dni utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejdříve první den následující po oznámení nebo vyhlášení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 12 týdnů ode dne utracení včel nebo včelstev, a nedochází-li k utracení včel nebo včelstev, nejpozději do 12 týdnů ode dne ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.“.
.
Další výpisy z veterinárního zákona.
Veterinární vyšetření živočišných produktů
§ 20
(1) Každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány jatečních a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí nebo ke krmení zvířat, může tak učinit až po vyšetření, posouzení a označení těchto produktů způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy Evropské unie15a), a to v souladu s výsledky provedeného vyšetření a posouzení.
c) med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky zdravého včelstva.

Povinnosti chovatelů
§ 4
(1) Chovatel je povinen
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc,
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat7c),
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon,
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře, jen podle jeho pokynů.
(2) K inseminaci, přenosu embryí a přirozené plemenitbě lze používat jen zvířata, která podle výsledků vyšetření splňují podmínky stanovené tímto zákonem a plemenářským zákonem.8)

(3) Chovatel, který hodlá použít zvířata k pokusům,9) je povinen požádat krajskou veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) o stanovení podmínek veterinární péče (dále jen „veterinární podmínky“) k jejich provádění.

Komentář: v poslední době se v naší organizaci množí včelí výzkumníci doslova geometrickou řadou. (Asi mají někde líheň). Jeden sype na včely moučkový cukr, což zřejmě není nic proti ničemu. Další, aby zbavil včely roztočů vystavuje úly na slunce. To je účinné obzvláště v listopadu, kdy je brouků nejvíce. Další do úlů strká pomerančovou kůru. Mám dojem, že při tomto trendu brzy dojde na kozí bobky či parfémy ala Chanel.
Nemíním zde polemizovat nad účinností výše uvedených novátorských postupů. Avšak dosavadní, bohužel negativní zkušenosti prokazují jejich nízkou anebo žádnou účinnost. A na experimenty těchto vynálezců doplácí i okolní včelaři, Kteří poctivě léčí ve stanovených lhůtách v souladu s veterinárním nařízením.

Základní veterinární požadavky na živočišné produkty
§ 18
(1) Živočišné produkty musí
a) odpovídat požadavkům na jejich výrobu, zpracování, skladování, přepravu a uvádění do oběhu, stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy3) a předpisy Evropské unie14d),
b) být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem rizika šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
c) vyhovovat mikrobiologickým kritériím a nesmí obsahovat rezidua a kontaminující látky v množstvích, která podle vědeckého hodnocení představují nebezpečí pro zdraví lidí14e),

Komentář: u medu to znamená (mimo kyseliny mravenčí) neléčit „do medu“, používat pouze stanovená léčiva, kvalitní úly, měnit staré plásty, vytáčet pouze vyzrálý med a dodržet pravidla jeho ošetřování a skladování.

SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 71
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 5a odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,
b) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 8,
c) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,
d) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,
e) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5 nebo § 20 odst. 1 až 3,
f) nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,
g) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21) nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
h) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),
i) vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně způsobilá,
j) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo
k) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5000 Kč v blokovém řízení,
b) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
c) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až j),
d) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).

Pozn: v minulém roce již byly v naší organizaci ze strany veterinární správy přestupky řešeny. Ale uvedené pokuty jsou často zanedbatelné vůči škodám, které nezodpovědný jedinec sousedům způsobí. Mohl bych dlouze vyprávět.

Postupy v léčení v následném období

Nejpozději do poloviny dubna, než se nasadí medníky, doléčení u včelařů, kde byl větší spad roztočů. V červnu až srpnu je možné aplikovat kyselinu mravenčí v závislosti na teplotě. V srpnu po odebrání medu zakrmení a současně kyselina mravenčí případně gabon. Říjen – listopad po ukončení plodování varidol, případně následná fumigace.
Zásady: Ošetření provádět souběžně všemi včelaři v dané oblasti. Řídí důvěrníci. Důsledné vyhodnocení spadu roztočů.